Regulamin Osada Chłabówka Zakopane & SPA

Regulamin dotyczy Osada Chłabówka Zakopane & SPA, zwanego w dalszej części Obiektem.

Właścicielem Obiektu jest Nature & Harmony Invest Grzegorz Adamczyk, NIP 7131942841, REGON 061435584 z siedzibą ul. Chłabówka 31A, 34-500 Zakopane.

Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.

Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I. Informacje podstawowe:

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki ochrony danych osobowych.

 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.

 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.

 4. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 5. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

 6. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego domku/pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

 7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w domkach i ich otoczeniu otwartego ognia, a w domkach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia domków. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń domku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Obiektu, rachunek dokumentujący faktyczny koszt usunięcia zniszczeń lub wycena rzeczoznawcy.

 9. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia domku ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zajmowaniu domku. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.

 10. Goście zobowiązani są w szczególności do:

 1. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach domku i na tarasie;

 2. korzystania z udogodnień Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;

 1. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do domku regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Obiekt ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

 2. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku przez pracownika Obiektu.

 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 10:00.

 4. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie zakazu palenia Obiekt pobierze karę umowną w wysokości 500 zł.

 5. W domkach obowiązuje zakaz chodzenia w butach na obcasach lub butach, które mogą uszkodzić powierzchnię drewnianą podłóg oraz schodów.

 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.

 7. Użytkownicy domków mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.

 8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7:00 do 22:00.

 9. Przebywanie osób niezameldowanych w domku po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.

 10. Obiekt nie akceptuje pobytu ze zwierzętami.

 11. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.

 12. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

II. Opłaty dodatkowe:

 1. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych a przekazywanej na konto Gminy oraz ewentualnych innych opłat dodatkowych.

 2. Należność za pobyt oraz opłata miejscowa w wysokości 2 zł/osoba/noc jest pobierana w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.

 3. Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych), nie ponosi żadnych opłat za pobyt, jeśli śpi na obecnym łóżku. Nie ma możliwości dostawienia dodatkowych łóżek w pokoju.

 4. Dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat obowiązuje zniżka na pobyt. Opłata za nocleg ze śniadaniem wynosi 85 zł / dobę, a bez śniadania 50 zł / dobę.

 5. Karty kredytowe są akceptowane.

III. Zadatek:

 1. Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.

 2. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.

 3. W przypadku oferty częściowo bezzwrotnej, zwrotnej i elastycznej Rezerwujący zostanie z tytułu zadatku obciążony przedpłatą stanowiącą 50% wartości całkowitej ceny rezerwacji.

 4. W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie.

 5. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

IV. Rezygnacja:

 1. W przypadku oferty częściowo bezzwrotnej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w dowolnym momencie przed datą przyjazdu skutkuje obciążeniem rezerwującego, bezzwrotnym zadatkiem wysokości 50% wartości całej rezerwacji.

 2. W przypadku oferty elastycznej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 3 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.

 3. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji w ofercie elastycznej, po terminie wymienionym w pkt. 2, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% wartości całej rezerwacji. W przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% wartości całej rezerwacji.

 4. W przypadku oferty zwrotnej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 14 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.

 5. W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji w ofercie zwrotnej, po terminie wymienionym w pkt. 4, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% wartości całej rezerwacji. W przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% wartości całej rezerwacji.

 6. Nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją nie uprawnia do zwrotu dokonanej płatności.

V. Rezerwacje online:

 1. Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę osadachlabowka.pl/rezerwuj

 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 50% wartości całej rezerwacji w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji.

 3. Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności TPay, udostępniony w panelu rezerwacji.

 4. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach IV i VI niniejszego regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.

 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: info@osadachlabowka.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.

 3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Strefa SPA & Wellness jest dodatkowo płatna. Korzystanie z niej jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem obiektu w godzinach 17.00 – 22.00.

 2. Rezerwacja strefy SPA na wyłączność jest możliwa tylko po wcześniejszym ustaleniu z obsługą obiektu.

 3. Chęć skorzystania ze strefy SPA na wyłączność należy zgłosić obsłudze obiektu najpóźniej do godziny 11:00 tego samego dnia.

 4. Na terenie obiektu znajduje się darmowy, prywatny parking. Do każdego domku przypisane są miejsca parkingowe.

 5. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.

 6. Na terenie całego obiektu dostępny jest bezpłatny Internet WiFi.

 7. Serwis dzienny – wymiana ręczników, dostępny jest tylko na życzenie Gości, za dodatkową opłatą.

 8. Sprzątanie w trakcie pobytu dostępne jest na życzenie Gości, za dodatkową opłatą.

 9. Do Państwa dyspozycji oddajemy: przechowalnię sprzętu narciarskiego, zewnętrzną strefę relaksu, dwa tarasy z meblami ogrodowymi, oraz plac zabaw dla dzieci.

 10. Na placu zabaw mogą znajdować się dzieci pod wyłączną opieką osób dorosłych.